Terms

English

This document is an agreement between the publisher of https://www.balkany.eu and all Users using it.

The Regulations constitute the legal basis determining the rules of using our website. By visiting our website, you accept the current provisions of these Regulations for the use of the site and you agree to comply with all the rules contained therein.

Our Regulations are privacy and trust.

1. Nature and purposes of the site https://www.balkany.eu
The Accommodation in the Balkans website is an informational and promotional website aimed at collecting offers of companies offering accommodation services in Poland and abroad.

2. User registration and data protection
A person who wants to add to the https://www.balkany.eu database their offer must register for free. After completing the registration, a person can log in to the Administrative Panel to add an offer. Accommodation facility issue is a free service in the basic version - activation of the facility by the portal administrator is required. The object is displayed for two years. After this period, you must update the entry to reactivate.
Additional options are paid:
- entry promoting an amount of 10 euros for the duration of the facility issue

The data provided during registration and other personal data that may be collected from users when using the website http://www.balkany.eu, are collected and used in accordance with the principles contained in our Privacy Policy and the Personal Data Protection Act of 29 August 1997
3. Rights and capabilities of website users
By registering at https://www.balkany.eu:
- you agree to provide true information during registration,
- you fully accept these Website Terms of Use,
- you agree to keep your password secret and agree to be responsible for all effects caused both by your and unauthorized access to the site by persons to whom you provide your login and password,
- you agree to notify us immediately of any unauthorized access to the site using your password or to register on the site from your email account.

4. Respecting property rights, copyright
When sharing the site, we pay special attention to the need to respect intellectual property rights. Please be advised that the site contains documents protected by copyright, trademarks and other original materials, in particular texts, photos and graphics, and the selection and arrangement of the content presented on the site is an independent subject of copyright protection. All logos, trademarks and graphics on this site are the property of their respective creators.

5. Users activity on the site, uploading materials

You have the right to send your information, materials and documents to the website. On the one hand, this right involves the possibility of influencing other website users, and on the other, access to certain areas of our computer system that are sensitive to behavior that may interfere with its performance.

Therefore, you fully agree that your site and account activity:

- it cannot be contrary to the norms of culture, generally applicable law, it cannot be dangerous to others in any way and therefore you will not send to the site or using the mechanisms of the site any information and materials that violate generally accepted norms of culture, vulgar, indecent, obscene, illegal, information material and statements that call for intolerance, hatred, violence, cruelty or violation of the law in any way,

- may not infringe the rights of other users of the site, in particular the right to respect for dignity, privacy, protection of personal data, freedom of expression and therefore refrain from offensive or aggressive statements and you will not collect or delete any data about other users of the site,

- you will not use your site’s mechanisms to send unsolicited content that is considered spam;

You agree that the publisher of https://www.balkany.eu has the right to modify or delete any of your entries in case of violation of these regulations.

6. Notification of copyright infringement

If you believe that your or anyone's copyright, intellectual property rights have been infringed in any way or in any form on the site https://www.balkany.eu, please send information on this matter to the publisher of the site.

7. Exclusions of Warranty

You fully accept that the publisher provides https://www.balkany.eu as it is.

You understand that the materials published on the website may contain false information or in some other way may not meet your needs and expectations. You agree that you use the site https://www.balkany.eu only at your own risk and risk.

All information, materials or services provided through the website are offered without any warranty, in particular:

- The publisher of the site https://www.balkany.eu does not provide guarantees regarding the correctness or completeness of any materials, information or arrangements placed on the website,

- The publisher of the website https://www.balkany.eu does not guarantee that every offer placed on the website https://www.kwaterypl.eu will meet the expectations of every user as to the substantive content, accuracy or usefulness of the information obtained.

8. Links to other websites, announcements and advertisements

The http://www.kwaterypl.eu site has links to other sites. Advertisements of companies - our clients can also be published. The publisher of the site http://www.kwaterypl.eu does not bear any responsibility for the content, accuracy, content or availability of the information to which the links lead.

9. Dispute Resolution

Due to the possibility of disputes related to the use of the website:

- you agree that these Regulations for the use of the website are subject to Polish law - any disputes that may arise from the implementation of the obligations contained in these conditions will be settled by the territorial and matter common court in Poland.

- you agree that in the event that any of the provisions of these Regulations are found to be unlawful by the competent court, the court's decision shall not repeal the other provisions of these Regulations and therefore all other provisions shall remain in force.

- you agree that in the event of a discrepancy between the conditions described in a specific document on the website and signed by the Publisher, and the conditions set out in these Regulations, the conditions set out in the document are always more important, except for the guarantees expressed anywhere referred to in chapter Exclusions of Warranty.


10. Amendments to the regulations of using the Accommodation in the Balkans website

You agree that the Publisher of https://www.balkany.eu reserves the exclusive right to make changes to the Website at any time without having to inform users. Users are responsible for regularly reviewing these terms and conditions and the use of the site following any changes is tantamount to their acceptance.

 

 

Poland

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny https://www.balkany.eu i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Charakter i cele witryny https://www.balkany.eu
Witryna Noclegi na Bałkanach jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Osoba, która pragnie dodać do bazy https://www.balkany.eu swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty. Emisja obiektu noclegowego jest usługą bezpłatną w wersji podstawowej - wymagana jest aktywacja obiektu przez administratora portalu. Obiekt jest wyświetlany przez dwa lata. Po tym okresie nalezy zaktualizować wpis celem ponownej aktywacji.
Płatne są dodatkowe opcje:
- wpis promowanie kwota 10 euro na czas emisji obiektu

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny http://www.balkany.eu , są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
3. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie https://www.balkany.eu :
- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby wydawca witryny https://www.balkany.eu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie https://www.balkany.eu, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę https://www.balkany.eu taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny https://www.balkany.eu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca witryny https://www.balkany.eu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- Wydawca witryny https://www.balkany.eu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie https://www.kwaterypl.eu oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W witrynie http://www.balkany.eu są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny http://www.kwaterypl.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Noclegi na Balkanach

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu https://www.balkany.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.